Σύλλογος

  •  
    3.jpg

Κρήτη

Μιχαήλ Κόρακας

Ίσως η μεγαλύτερη μορφήτων κρητικών επανα­στάσεων κατά των Τούρ­κων, κι από τις μεγα­λύτερες στον ελληνι­κό χώρο. Συμμετείχε σε όλους τους αγώνες, από το 1821μέχρι το 1878. Η πρώτη επαναστα­τική κίνηση του Μιχαήλ Καρούζουαπό την Πόμπια της Μεσαράς, όπωςήταν το πραγματικό του όνομα (ονο­μάστηκε Κόρακας από τον τρόποπου έπεφτε πάνω στους Τούρκους),ήταν η δολοφονία του αγά Αλή-κου, που δρούσε στην περιοχή.Αμέσως μετά βγήκε στο βουνό ωςαρματωλός (χαΐνης) και ξεκίνησεμια επαναστατική δράση που διήρ­κεσε μέχρι το τέλος της ζωής του.Στην επανάσταση του 1821 πολέμησε αρχικά υπό τον Μιχαήλ Κουρμούλη και στη συνέχεια συγκρό­τησε δικά του επαναστατικά σώμα­τα, ενώ το 1826 πολέμησε στο πλάιτου Γεωργίου Καραϊσκάκη στηνπολιορκία της Ακρόπολης. Πήρετο βαθμό του λοχαγού για τη συμ­μετοχή στον αγώνα και σε άλλεςπεριοχές (Πελοπόννησο, Κάρπα­θο κ.α.), ενώ συμμετείχε στα επα­ναστατικά κινήματα 1841 και 1858.Στη μεγάλη επανάσταση 1866­1869ήταν γενικός αρχηγός των12 ανατολικών επαρχιών, αξίωμαπου διατήρησε και στην επόμενηεπανάσταση του 1878. Τιμήθηκεαπό το βασιλιά Γεώργιο Α'. Πέθα­νε το 1882.

                            

® www.kritesad.gr | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων wwww.wehitch.gr