Σύλλογος

  •  
    3.jpg

Κρήτη

Εμμανουήλ Βυβιλάκης

Νομικός και λόγιος απότις Βρύσες Αμαρίου (1809-1880). Από τις σημαντι­κές μορφές του 19ουαιώνα. Στην επανάστα­ση του 1841 κατάφερε να εκδώ­σει την πρώτη εφημερίδα του νησι­ού (μέχρι τότε στην Κρήτη είχεεκδοθεί μόνο η «Βακάι Γκιρίτ»,εφημερίδα όργανο της Αιγυπτια­κής Διοίκησης τη δεκαετία του1830) με το όνομα «Ραδάμανθυς»,προσπαθώντας να μεταφέρει τανέα του αγώνα και να εμψυχώσειτους αγωνιστές. Μετά από λίγο ηεφημερίδα συνέχισε να κυκλοφο­ρεί στην Αθήνα. Με  πρωτοβουλίατου ιδρύθηκε το 1860 ο «Φιλεκ­παιδευτικός Σύλλογος ΚρητώνΣύρου», ο οποίος βοήθησε σημα­ντικά την επανάσταση του 1866­-69. Επέστρεψε στη γενέτειρά του μετάτην επανάσταση του 1878, το 1880.Η συγκίνηση από τη θερμή υπο­δοχή και την επιστροφή ήταν τόσηπου πέθανε το επόμενο πρωί απόσυγκοπή καρδιάς.

                            

® www.kritesad.gr | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων wwww.wehitch.gr