Σύλλογος

  •  
    3.jpg

Κρήτη

Γαβριήλ Μαρινάκης

­Ο ηρωικός ηγούμε­νος του Αρκαδίου.Κάποιοι έχουν υπο­στηρίξει ότι εκείνοςήταν ο πυρπολητής τουΑρκαδίου, ενώ σε δημώ­δη τραγούδια αλλά και λαϊκές εικό­νες για την εθελοθυσία εμφανίζεταιο Γαβριήλ να βάζει φωτιά στην πυρι­τιδαποθήκη. Σε κάθε περίπτωση πρό­κειται για μια μεγάλη μορφή, πρωτα­γωνιστική στα γεγονότα.

                            

® www.kritesad.gr | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων wwww.wehitch.gr