Σύλλογος

  •  
    3.jpg

Κρήτη

Μελχισεδέκ Τσουδερός

Ο ηγούμε­νος της Μονής Πρέβελη που ευλό­γησε τη σημαία της κρητικής επα­νάστασης του 1821 και πολέμησεστα βουνά. Είχε γεννηθεί το 1770και το όνομά του ήταν Μιχαήλ. Ονο­μάστηκε Μελχισεδέκ όταν εκάρημοναχός. Ήταν αδελφός του Γεωρ­γίου Τσουδερού, υπαρχηγού καιαρχηγού του κρητικού στρατού.Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία απότους πρώτους και καθώς ήταν εκφύσεως ένα ανήσυχο φιλελεύθε­ρο πνεύμα ,διαισθάνθηκε εγκαί­ρως το σημαντικό ρόλο που θα δια­δραμάτιζε και άρχισε να αλληλο­γραφεί με τον μάρτυρα ΠατριάρχηΓρηγόριο ανταλλάσσοντας απόψειςγια το καίριο ζήτημα της επικείμε­νης επανάστασης. Όταν ο Πατριάρ­χης συνελήφθη και απαγχονίστηκε, οι Τούρκοι βρήκαν στην αλλη­λογραφία του στοιχεία για τις από­ψεις του Μελχισεδέκ. Τότε δόθη­κε εντολή να συλληφθεί μαζί μετους καλογέρους της Μονής Πρέ­βελη και να εξοντωθούν όλοι.Σώθηκαν καθώς ειδοποιήθηκαναπό Τούρκο ο οποίος διατηρούσεφιλική σχέση με τον ηγούμενο.Έφυγε στα βουνά και ύψωσε τησημαία της επανάστασης στον Κουρκουλό , ένα ύψωμα στο Ροδάκινο.Έγινε θρύλος για τους αγώνες τουσ' όλο το Ρέθυμνο και μετά τοθάνατο του, σε μάχη στο Πολεμάρχι Κισσάμου, οι Κρήτες τον θρή­νησαν με πολλά μοιρολόγια πουμεταφέρθηκαν προφορικά απόγενιά σε γενιά.

                            

® www.kritesad.gr | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων wwww.wehitch.gr